Regionální pracoviště Východní Čechy >> Aktuality >> Rohová - nová Národní přírodní rezervace ve správě AOPK ČR

Rohová - nová Národní přírodní rezervace ve správě AOPK ČR

Rohová - nová Národní přírodní rezervace ve správě AOPK ČR

14.1.2019

Národní přírodní rezervace (NPR) Rohová byla vyhlášena 1. ledna 2019 nabytím účinnosti vyhlášky MŽP č. 271/2018 Sb. NPR Rohová nahrazuje větší část původní přírodní rezervace Rohová (jižně od hřebečovského tunelu), vyhlášené v roce 1998, a zajišťuje jí tak nejpřísnější ochranu. O území bude nově, jako orgán ochrany přírody, pečovat Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy.

Jedinečné podmínky formované geomorfologickými, geologickými a klimatickými procesy zde umožňují existenci vzácných a zajímavých organismů se zcela odlišnými nároky. Území je biogeograficky pozoruhodné, řada druhů zde dosahuje hraniceBučiny s podrostem česneku medvědího (autor_Zuzana Růžičková) výskytu. V NPR převažuje lesní vegetace, porosty jsou tvořeny zejména květnatými bučinami a suťovými lesy místy pralesovitého charakteru. Kontinuální vývoj přirozených lesů dokládá výskyt řady významných indikačních druhů bezobratlých i obratlovců.

Výjimečným typem biotopu v nejprudších partiích východního čela kuesty je tzv. cyklické bezlesí.

Podíl odumřelého dřeva se bude přirozeně zvyšovat na celém území NPR_autor_Zuzana RůžičkováPředmětem ochrany NPR Rohová jsou přirozené lesní ekosystémy suťových lesů a bučin, ekosystémy skal a drolin a biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin - ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea), starčku skalního (Senecio rupestris) a tisu červeného (Taxus baccata) a samotná kuesta se strmým svahem na východní straně.

NPR zaujímá území o rozloze 273 ha, její ochranné pásmo je vyhlášeno na ploše 148 ha.

Vyhlášením NPR Rohová byl dokončen několikaletý, ne právě jednoduchý proces zajištění odpovídající zvláštní územní ochrany evropsky významné lokality Hřebečovský hřbet. Severní část původní přírodní rezervace Rohová je vyhlášena jako Přírodní rezervace Hřebečovský les, kde orgánem ochrany přírody je i nadále Krajský úřad Pardubického kraje.

Přirozené listnaté lesy na východním svahu kuesty pod vrcholem Roh (autor_Jan Horník).orientační mapa Rohová

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt