Regionální pracoviště Východní Čechy >> Akce >> OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021 - 2027 OPATŘENÍ ZAMĚŘENÁ NA PŘÍRODU A KRAJINU

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021 - 2027 OPATŘENÍ ZAMĚŘENÁ NA PŘÍRODU A KRAJINU

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021 - 2027 OPATŘENÍ ZAMĚŘENÁ NA PŘÍRODU A KRAJINU

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

regionální pracoviště Východní Čechy, Vás srdečně zve na odborný seminář

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021 - 2027, opatření zaměřená na přírodu a krajinu

TERMÍN KONÁNÍ:      23. 11. 2021 od 9.00 do cca 13.30 hod

MÍSTO KONÁNÍ:        

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Sál Jana Kašpara v budově Reálky (budova C)

 

PROGRAM:

 První blok – Obecné informace k 3. programovému období OPŽP 2021 – 2027

9 00 – 9 45          Změny oproti předcházejícímu období, stav přípravy dokumentů podstatných pro přípravu žádostí, zjednodušené metody vykazování, souhrnné představení specifických cílů, opatření a aktivit zaměřených na ochranu přírody a krajiny, výhled vyhlášení prvních výzev

Diskuze k obecným informacím  

 Druhý blok – podrobné představení vybraných opatření a aktivit

9 45 – 10 15           Vegetační krajinné prvky

Zpracování studií a plánů

10 15 – 11 00         Vodní prvky v krajině i v sídlech

Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení

Nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů vodních toků Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

11 00 – 11 30         Přestávka, drobné občerstvení

11 30 – 12 00        Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě

12 00 – 12 30        Veřejná sídelní zeleň

12 30 – 13 15        Péče o přírodní stanoviště a druhy:

Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy se zaměřením na ochranu hospodářských zvířat před útoky divokých šelem

Opatření na podporu ohrožených druhů

                          Péče o chráněná území

                          Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů

Modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES pro ohrožené druhy živočichů

Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o CHÚ, zajištění jejich územní ochrany

Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v CHÚ a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

13 15 – 13 30        Diskuze nad konkrétními dotazy účastníků 

Vstup na seminář je zdarma, je však nutná registrace účastníků předem. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity sálu. Splnění aktuálních hygienických požadavků v souvislosti s šířením nemoci Covid 19 bude prověřeno v rámci registrace účastníků při příchodu. Zároveň připomínáme pravidlo zakrytí dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách krajského úřadu, s výjimkou konzumace jídla a nápojů ve vyhrazených prostorách.

Závazné přihlášky posílejte do 18.11.2021 na email: marcela.hausvaterova@nature.cz

Drobné občerstvení v průběhu semináře bude zajištěno.

Těšíme se na vaši účast.

 

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt