Regionální pracoviště Východní Čechy >> Aktuality >> Tanky opět v přírodní památce Na Plachtě

Tanky opět v přírodní památce Na Plachtě

Tanky opět v přírodní památce Na Plachtě

27.10.2016

Ve dnech 28. – 30. října bude opět v PP Na Plachtě jezdit vojenská technika.

Cílem pojezdu vojenskou technikou (tanky, pásovými transportéry, nákladními vozy a menšími terénními vozy) je obnovit biotopy pro zvláště chráněné a vzácné druhy živočichů i rostlin vázaných na stanoviště raných sukcesních stadií. Díky vhodně vymezené trase na lokalitě vytvořit jemnozrnnou mozaiku biotopů. V případě PP Na Plachtě to jsou konkrétně nezarostlé vodní plochy a suchá i vlhká písčitá stanoviště.

Podobné zásahy prováděné na lokalitě v minulých letech prokázaly zásadní pozitivní vliv na populace mnoha druhů ohrožených organismů. Tyto efekty jsou samozřejmě podmíněny volbou vhodného termínu, výběrem konkrétních tras a stupněm intenzity pojezdů těžké techniky.

 

Označení trasy pojezdu v terénuTank v PP Na Plachtě.Těžko na cvičišti…

 

Výsledek pojezdů v jarním aspektu.

Podrobnější informace k tématu:

Přírodní památka Na Plachtě leží na jihovýchodním okraji Hradce Králové a v současné době je sevřená mezi městskou aglomeraci a komplex Novohradeckých lesů.
Dnešní prostor PP Na Plachtě je dlouhodobě bezlesým územím, využívaným vojáky již od 19. století, tedy od dob Rakousko-Uherska. V průběhu času zde vojáci udržovali bezlesí různým způsoby, jako jsou: kopání zákopů, vypalování, prostor letiště apojezd těžké vojenské techniky. Vznikla tak pestrá mozaika písčin a mokřadů různého charakteru. Vojenská činnost v průběhu času probíhala s různou intenzitou. Od sedmdesátých až osmdesátých let minulého století armáda využívala toto území stále méně a méně. Následně došlo k postupnému zarůstání náletovými dřevinami. To postupně pokračovalo a v roce 2005 zde zůstalo pouze 20 % bezlesí. Zarostlá byla většina písčin i mokřadů a zbývající mokřady byly vesměs v pozdějších sukcesních stadiích. Tyto změny se odrazily i na druhovém spektru rostlin a živočichů, vymizely druhy vázané vývojem na raná sukcesní stadia biotopů, další druhy významně snížily početnost svých populací. Z těchto důvodů Agentura ochrany přírody ČR ve spolupráci s ČSOP JARO Jaroměř zkusila zanikající stanoviště obnovit různými způsoby např. kácením a pastvou. Jedním z opakovaně použitých zásahů je také obnova stanovišť pomocí pojezdu vojenské techniky, tedy způsobem, jímž byla lokalita desítky let udržovaná. Armáda však neměla o tuto činnost zájem, proto byly podmínky pojezdu sjednány s Východočeským klubem přátel vojenské techniky.

Vojenská technika ovšem nebude jezdit po celé ploše. Na lokalitě se vyskytují fenomény, kterým pojezd nesvědčí, případně mohou být malé populace nenávratně poškozeny. V PP Na Plachtě se v současnosti vyhýbáme pojezdu lučních stanovišť s výskytem vzácných myrmekofilních modrásků rodu Phengaris, nebo písčinám, o nichž víme, že zde nehluboko hnízdí kutilka dlouhoretka obecná (Bembix rostrata).

Vlivem různě intenzivního rozrytí povrchu vznikne široké spektrum stanovišť, zejména se znovu objeví raná sukcesní stadia mokřadů i písčin. V důsledku těchto zásahů se v lokalitě Na Plachtě objevily již „oplakané“ druhy živočichů a rostlin. Po 17 letech se např. znovu objevila ropucha krátkonohá (Epidalea calamita), která je zde v posledních pěti letech pravidelně pozorována. Obnovila se také populace ropuchy zelené (Bufotes viridis) a významně se navýšila početnost čolka velkého (Triturus cristatus). Pozitivní efekt měl vznik drobných disturbancí i na populace korýšů periodických vod – žábronožky letní (Branchipus schaefferi) a listonoha letního (Triops cancriformis).
Na disturbovaných plochách se znovu začaly objevovat konkurenčně méně zdatné druhy rostlin. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) se na Plachtě vyskytovala masově v období vojenských cvičení a následně se ocitla na pokraji vyhynutí. Po znovuobnovených  pojezdech vojenské techniky se objevily plošky s výskytem tohoto druhu.
V roce 2012 byl opět zjištěn výskyt stozrníku lnovitého (Radiola linoides). Předchozí výskyt byl naposledy zaznamenán v roce 1968. Dále byl V roce 2015 l znovu zjištěn výskyt plavuňky zaplavované (Lycopodiella inundata), která byla naposledy zaznamenána v roce 1981

Nevýhodou tohoto typu ochrany biodiverzity je obtížné vnímání zjevně drastických zásahů v chráněném území. Čerstvě rozryté plochy vypadají velmi hrozivě a neesteticky, někdy je také rozryta část běžně používaných cest. Pestrá mozaika biotopů, vytvořená původně vojenskou činností (a dnes její simulací), má však velmi pozitivní vliv na existenci a životaschopnost populací živočichů i rostlin, včetně dnes nejohroženějších druhů raně sukcesních stanovišť.

Pokud tedy navštívíte Plachtu v době pojezdu tanky nebo v období těsně následujícím a nebude se vám tam líbit, zkuste si představit, co vše můžete vidět při návštěvě na jaře nebo v létě.

Regionální pracoviště Východní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt